...
Polityka Prywatności

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką prywatności oraz polityką cookies

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument obejmuje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, Politykę prywatności oraz Politykę cookies co do strony refinanse.pl oraz wszelkich jej podstron, zwanych dalej serwisem.

2. Niniejszy dokument może być w każdym czasie zmieniony. Zmiana obowiązuje od momentu publikacji jej w serwisie. Użytkownik korzystając z serwisu akceptuje zmianę.

3. Korzystając z serwisu użytkownik akceptuje treść Regulaminu oraz Polityk wskazanych w pkt 1. Dokumenty te powinny być użytkownikowi udostępnione w sposób nieskrępowany, co oznacza, iż użytkownik ma możliwość bezpłatnego pozyskania, odtworzenia i utrwalenia ich w każdym czasie. Dokumenty mogą być umieszczone w serwisie w formacie pdf.

4. Usługodawca ma nieograniczone prawo przenoszenia prawa i obowiązków wynikających z Regulaminu oraz Polityk na osoby trzecie.

Słownik pojęć

5. Usługodawcą jest Grzegorz Wódkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Refinanse Grzegorz Wódkowski, ul. Dworcowa 45/4, 85–009 Bydgoszcz, NIP: 953–234-04–68, e‑mail: biuro@refinanse.pl

6. Usługobiorcą, zwanym także Użytkownikiem, jest każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

7. Serwisem jest strona internetowa refinanse.pl oraz wszelkie jej podstrony.

9. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

10. Pozostałe pojęcia występujące w Regulaminie oraz Politykach należy rozumieć zgodnie z ich legalnymi definicjami, a w razie ich braku, zgodnie z ich normalnym znaczeniem.

Postanowienia Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną

11. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną ma oparcie w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

12. W ramach serwisu usługodawca świadczy użytkownikom usługę elektroniczną w postaci formularza kontaktowego, którego wypełnienie i wysłanie do usługodawcy stanowi ewentualnie czynność zmierzającą do zawarcia umowy o świadczenie usług windykacyjnych.

13. W celu skorzystania z formularza kontaktowego użytkownik powinien mieć połączenie z Internetem, dostęp do przeglądarki umożliwiającej połączenie z serwisem oraz możliwość odczytu plików tekstowych w formacie pdf.

14. Użytkownik powinien dbać o aktualizację oprogramowania umożliwiającego mu korzystanie z serwisu.

15. Samo odwiedzenie serwisu, bez skorzystania z formularza kontaktowego, oznacza brak realnego skorzystania z usług usługodawcy. Osoba wyłącznie odwiedzająca serwis uznawana jest za gościa serwisu.

16. Zakazane jest korzystanie z serwisu niezgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem. W szczególności zakazane jest korzystanie z serwisu poprzez przesyłanie niecenzuralnych lub obraźliwych słów lub tekstów, a także wykorzystywanie serwisu do promowania lub reklamowania własnych usług bądź towarów, jak również zakazane jest wykorzystywanie serwisu do rozsyłania niezamówionej informacji handlowej.

17. Niezależnie od pkt 16, zakazane jest wykorzystywanie serwisu do aktywności mogącej narazić usługodawcę na odpowiedzialność karną, cywilną lub administracyjną.

18. Serwis jest przedmiotem prawa autorskiego i praw pokrewnych. Do wykonywania jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych dotyczących serwisu na kanwie prawa autorskiego i praw pokrewnych niezbędna jest pisemna, pod rygorem nieważności, zgoda usługodawcy.

19. Usługodawca uprawniony do umieszczenia w serwisie informacji, materiałów reklamowych lub odnośników do innych stron internetowych bądź przedsiębiorstw.

20. Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowe działanie serwisu wynikające z przyczyn przez niego niezawinionych, jak chociażby jakość łącza internetowego użytkownika, bądź nieprawidłowości wynikających z urządzenia końcowego, z którego korzysta użytkownik lub zainstalowanego na nim oprogramowania.

21. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą wysłania wypełnionego formularza kontaktowego dostępnego w serwisie. Umowa zawierana jest na czas czynności zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług windykacyjnych. Po zakończeniu tych czynności umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

22. Zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.

23. Wysłanie wypełnionego formularza kontaktowego poprzedzone musi być zapoznaniem się z klauzulą informacyjną dotyczącą uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika oraz zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu oznacza brak zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

24. Każdy konsument ma 14 dni na odstąpienie od zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczna, bez konieczności podania przyczyny. W tym celu wystarczające jest przesłanie takiego żądania na adres e‑mailowy usługodawcy wskazany w pkt 5. Konsument może także skorzystać z poniższego wzoru.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

miejscowość _____________, data ______________________
dane użytkownika
Refinanse Grzegorz Wódkowski
ul. Dworcowa 45/4, 85–009 Bydgoszcz
e‑mail: biuro@refinanse.pl

Odstępuję od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w serwisie refinanse.pl w dniu _________________ r.

podpis ________________________

25. Usługodawca powinien niezwłocznie potwierdzić użytkownikowi, na jego adres e‑mail, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zrealizowanie tego uprawnienia użytkownika.

26. Każdy użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez podawania przyczyny, poprzez przesłanie na adres e‑mailowy usługodawcy wskazany w pkt 5 takiego żądania. Rozwiązanie umowy równoznaczne jest z usunięciem przekazanych w formularzu kontaktowym danych.

27. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie bez podawania przyczyny. Skutkiem tego jest usunięcie przekazanych w formularzu kontaktowym danych. W szczególności usługodawca może rozwiązać umowę, gdy nie można skontaktować się z użytkownikiem lub użytkownik nie przejawia dalszej woli kontaktu albo gdy użytkownik korzysta z serwisu niezgodnie z Regulaminem.

28. Usługodawca uprawniony jest do prowadzenia prac konserwacyjnych lub prac związanych ze zmianą funkcjonalności bądź innych parametrów serwisu, co może wymagać okresowego wyłączenia serwisu lub może skutkować okresowymi trudnościami w korzystaniu z usług serwisu.

29. Usługodawca nie odpowiada za zachowanie użytkowników oraz osób trzecich, niezależnie od innych wyłączeń prawem przewidzianych.

30. Każdy użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. W tym celu należy na adres e‑mail usługodawcy wskazany w pkt 5 wysłać treść reklamacji opisującym problem oraz wskazać dane umożliwiające identyfikację użytkownika oraz udzielenie odpowiedzi (konieczne jest podanie adresu e‑mail). Reklamację usługodawca rozpatruje w terminie 14 dni, przesyłając użytkownikowi odpowiedź drogą e‑mailową.

31. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy wskazanej w pkt 11.

Postanowienia Polityki prywatności

32. W ramach korzystania z usługi serwisu wskazanej w pkt 12 dochodzi do przetwarzania danych osobowych użytkownika przekazanych przez formularz kontaktowy. Administratorem tych danych jest usługodawca wskazany w pkt 5.

33. Dane osobowe użytkownika mają charakter zwykłych danych osobowych i przekazywane są dobrowolnie. Brak ich podania uniemożliwia realizację celu wskazanego w pkt 34.

34. Dane osobowe będą przetwarzane w celu ewentualnego zawarcia umowy o świadczenie usług windykacyjnych w ramach działalności gospodarczej administratora, a także realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

35. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. ze względu na czynności zmierzające do zawarcia umowy o świadczenie usług windykacyjnych i ze względu na realizację umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

36. Administrator nie powołuje inspektora ochrony danych osobowych, a wszelkie żądania należy kierować bezpośrednio do administratora, najlepiej drogą e‑mailową na adres wskazany w pkt 5.

37. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany ani ich nie profiluje. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

38. Dane osobowe będą przetwarzane na czas realizacji celu wskazanego w pkt 34, chyba że użytkownik wcześniej odstąpi albo rozwiąże umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

39. Dane osobowe mogą być przekazane pracownikom, zleceniobiorcom, podmiotom współpracującym, a w razie potrzeby także uprawnionym organom;

40. Każdy użytkownik ma prawo do: dostępu do swoich danych, uzyskania ich kopii, żądania sprostowania lub uzupełnienia danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych, a także żądania usunięcia danych i wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

41. Wszelkie uprawnienia należy wykonać drogą e‑mailową, ewentualnie pisemną.

42. Dane osobowe zabezpieczone są adekwatnie do wymogów RODO i innych przepisów prawa.

43. Szczegóły ochrony danych osobowych w działalności administratora reguluje wewnętrzna Polityka ochrony danych osobowych.

Postanowienia Polityki cookies

44. W ograniczonym zakresie administrator może zbierać dane użytkowników automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się w serwisie. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki oraz typ systemu operacyjnego.

45. Cookies, to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych.

46. Pliki cookies zapamiętują preferencje użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników
wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz ewentualnie śledzenie ich preferencji.

47. Pliki cookies w przypadku serwisu służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji serwisu lub potwierdzeniu, że osoba odwiedzająca serwis widziała określone treści z danej witryny internetowej.

48. Administrator korzysta z plików cookies: niezbędnych, służących do zapewnienia bezpieczeństwa, funkcjonalnych oraz ewentualnie wydajnościowych.

49. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do plików cookies przez administratora użytkownicy wyrażają za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na ich urządzeniu.

50. Ustawienia te użytkownik może w każdym momencie zmienić, w tym może usunąć
pliki cookies. W tym celu:

  • przeglądarka Mozilla Firefox: w menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje możliwość wyłączenia śledzenia w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn;
  • przeglądarka Microsoft Internet Explorer: w menu „Narzędzia” należy wybierać „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”.
    Specjalnym suwakiem można regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami
    poszczególnych serwisów internetowych;
  • przeglądarka Google Chrome: w menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki należy wybrać „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookies, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki;
  • przeglądarka Opera: przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu należy otworzyć menu i wybierać w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookies, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn;
  • przeglądarka Apple Safari: w menu „Safari” należy wybrać „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Można znaleźć w niej liczne opcje dotyczące plików cookies;
  • w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych: każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

51. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

52. Jeżeli serwis administratora zapewnia dostęp do innych stron internetowych, to są one poza jego kontrolą.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.