...

Zakup wierzytelności

Sprzedaj szybko swoją wierzytelność

Skup

Skup wierzytelności

Pilnie potrzebujesz pieniędzy, ale Twój kontrahent, mimo monitów, nadal nie uregulował należności, a kilku innych ma odległe terminy zapłaty? Rozwiązaniem jest sprzedaż długu! Sprzedając nam swoje wierzytelności uwalniasz zamrożoną w fakturach gotówkę, co pozwala Ci na swobodne prowadzenie działalności, a wszelkie prawa i obowiązki związane z wierzytelnościami przechodzą na Refinanse.

Kupimy od Ciebie wszelkie faktury, noty odsetkowe, nakazy i wyroki oraz wierzytelności niewymagalne (z terminem płatności w przyszłości). Cena nabycia ustalana jest indywidualnie w zależności od rodzaju wierzytelności, terminu płatności, wysokości zobowiązania czy rodzaju nawiązanej współpracy.

Przed kontaktem z nami przygotuj:

Kopię dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązania/zadłużenia (faktury, noty odsetkowe, sądowe nakazy zapłaty, wyroki sądowe, itp.)

Aktualne dane kontrahenta / dłużnika: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania lub siedziby firmy, numery telefonów.

Informację, czy należność była wcześniej windykowana, a jeśli tak to z jakim skutkiem.

Twoich oczekiwań dotyczących ceny i terminu płatności.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.